Gründerskap og innovasjon

KrFU vil at Norge skal gå i front for å heie frem gründerskap og innovasjon.

Et velfungerende privat næringsliv danner grunnlaget for velferdsutviklingen i Norge. Infrastruktur, utdanning og en sterk satsning på forskning og innovasjon er avgjørende for å sikre et konkurransedyktig næringsliv for fremtiden. KrFU ønsker forenklinger og avbyråkratisering som gjør det lettere for bedriftene å vokse.

KrFU anerkjenner viktigheten av nye måter å løse sosiale problemer på, og vil derfor bruke og legge til rette for sosiale entreprenører ved å opprette et eget såkornfond for gründere som trenger kapital.

KrFU mener hele samfunnet må ta ansvar for nyskapning og et fremtidsrettet og grønt næringsliv. Derfor vil vi muliggjøre unge menneskers visjoner. I tillegg vil vi tilrettelegge for nyskaping, også blant mennesker som går på NAV - ved at de kan bruke dagpenger som startkapital for egen bedrift. Dette etter en modell med stor suksess i Storbritannia (NEA).

99% av alle bedrifter i Norge er små og mellomstore bedrifter. Dette er bedrifter som er til stede i hele Norge, og mange er familiebedrifter og bedrifter som tar et stort samfunnsansvar i lokalsamfunn. KrFU vil støtte opp om disse og ta på alvor de utfordringene mange har.

Det er i tillegg viktig for oss i KrFU å foreta et grønt kompetanseløft. For i 2021 manglet 2 av 3 bedrifter kompetansen de trenger, ifølge NHO. Mangelen på relevant kompetanse på spesielt industri og det grønne skiftet er noe vi må ta på alvor.

KrFU vil:

  • forenkle rapporteringen for næringslivet og dermed forenkle oppstartsfasen for bedrifter.
  • legge til rette for at dagpenger kan brukes som startkapital for å starte egen bedrift etter modell fra Storbritannia (New Enterprise Allowance).
  • sikre såkornkapital til gründere gjennom såkornfond.
  • videreføre satsingen på Ungt Entrepenørskap og unfdomsbedrifter.
  • innføre et gründerstipend for studenter.
  • æøke bevilgningene til Skattefunn, Forskningsrådet og Innovasjon Norge for å bidra til mer innovasjon i norske bedrifter.
  • opprette et fond for sosial innovasjon som skal bidra til å løse sosiale utfordringer.
  • innføre et grønt kompetansekrav og sørge for at staten tar 70% av kostanden for videreutdanningen.