Høyere utdanning og forskning

KrFU mener at høyere utdanning skal være for alle. Derfor er det viktig at gratisprinsippet fortsatt opprettholdes, og at alle uavhengig av sosial bakgrunn skal få mulighet til å studere. Det er viktig med gode og tilgjengelige høyskoler og universiteter, og studentene må trives på utdanningsinstitusjonene de går på.

Høyere utdanning er å investere i fremtiden, og vi trenger enda flere som velger å ta en utdanning. Mange studenter velger å ta deler av, eller hele utdanningen i utlandet. KrFU mener det bør legges mer til rette for at flest mulig skal få mulighet til å utdanne seg i utlandet, fordi det er viktig for å få økt kulturforståelse og kunnskap.

Samfunnet er i stadig endring, og det krever at vi må få ny kunnskap for å løse nye behov og problemer. Norge skal være et foregangsland for utdanning og forskning. Fagmiljøene må ha kompetanse og ressurser til både å undervise og forske, slik at Norge også i fremtiden skal være et konkurransedyktig kunnskapssamfunn.

Desentraliserte studietilbud er avgjørende for distriktene. Studiestedene som ligger i utkantstrøk tilfører et alternativ til de store studiestedene i byene som ikke kan erstattes. Vi ønsker en grad av variasjon mellom studiestedene og utanningstilbud i hele landet. Campuser i distriktene er kulturbærere og verdiformidlere på et vis som store universiteter aldri kan erstatte.

KRFU VIL:

 • At gratisprinsippet skal stå fast, og at alle skal ha lik rett til høyere utdanning.
 • Øke muligheten for studielån slik at den totale studiestøtten når 1,5 G
 • Beholde inntektsgrensen for studenter.
 • Videreføre ordningen for gradert sykemelding til studenter.
 • At bygg, studentboliger, pedagogiske og økonomiske løsninger er universelt utformet.
 • Legge til rette for at flere skal få mulighet til videreutdanning.
 • Fjerne kravet om karakteren 4 i matematikk for å bli tatt opp til en lærerutdanning.
 • Styrke norskopplæringen i lærerutdanningene.
 • Beholde kjønnspoeng i høyere utdanning og se på mulighet for å utvide det
 • At det gjøres enklere å få godkjent utdanning fra utlandet så lenge faglige krav er oppfylt.
 • Styrke satsingen på entreprenørskap og matematikk-, natur, og teknologifagene i de studieforberedende utdanningsprogrammene og inn i høyere utdanning.
 • Øke bevilgningen for vitenskapelig utstyr til skolen
 • Gi høyskolene bedre mulighet til utvikling og satsing på̊ sin egenart, gjerne i økt
  samhandling med universitetene.
 • Gi bibelskoleelever rett til to tilleggspoeng på̊ lik linje med elever på̊ folkehøyskoler.
 • Utvide studiestøtten til 12 måneder i året for studenter med barn under skolealder og sikre rett til permisjon for begge foreldrene.
 • Styrke forskningsinnsatsen på blant annet velferdsteknologi, maritim sektor, klima, miljø og fornybarenergi.
 • Den psykiske helsetjenesten ved utdanningsinstitusjonene styrkes, jobbe for mindre kø og økt tilgjengelighet hos psykologtjenesten og studentprest-tjenesten
 • Ha ei større satsning på fagskolene.
 • Legge til rette for økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet for at flere studenter kommer i arbeid etter endt studie.
 • Norske utdanningsinstitusjoner må vurdere sine fagtilbud ut i fra et miljø- og bærekraftsperspektiv og gjøre endringer slik at de bedre svarer på behovet for grønt gründerskap og er forberedt for fremtidens næringsliv.
 • Støtte et pilotprosjekt der man legger til rette for at norske medisinstudenter kan komme til Stavanger og ta de tre siste årene av studiet ved UiS etter å ha fullført de tre første årene vet et studiested i utlandet.