Utdanning: Videregående skole

Frafallet i den videregående skolen er en stor utfordring. Det er behov for nytenkning om tilpasning og oppfølging. Den videregående skolen skal gjøre elevene forberedt på studier og arbeidsliv. Mennesker har ulike behov, forutsetninger og tilegner seg kunnskap på ulike måter. Noen lærer best gjennom praktisk læring, samtidig som noen ikke blir utfordret nok gjennom den teoretiske undervisningen. KrFU mener derfor at elevene skal gis en større individuell frihet og fleksibilitet, til å velge det som passer best for dem, for å bruke og utvikle deres egne evner.

Yrkesfaglige utdanninger vil bare bli viktigere i tiden fremover, og KrFU vil derfor øke satsningen på yrkesfag. Mange yrkesfagelever opplever undervisningen som teoritung og lite relevant. Relevans og motivasjon er en nøkkelfaktor, og fellesfagene må i større grad tilpasses yrkesfagene, og knyttes tettere til den praktiske læringen. KrFU ønsker flere alternativer til opplæringsløp, slik at flere elever klarer å fullføre den yrkesfaglige utdanningen sin. For mange blir gående uten lærlingplass etter to års skolegang. For å sikre at flere yrkeselever får lærlingplass, må bedriftene ha gunstige rammer og ordninger som gjør det enklere å ta imot lærlinger. Vi vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger, øke lærlingtilskuddet, ha egne lærlingråd i hvert fylke og øke utstyrsstipendet så elevene har råd til det de trenger av verktøy og utstyr.

KRFU VIL:

 • At personlig økonomi skal være en del av alle studier ved videregående opplæring i Norge
 • Åpne for alternative opplæringsarenaer, som arbeidsplasser, for elever som risikerer å falle ut av den videregående skolen.
 • At det skal legges til rette for utøvelse av religion i skolen, gjennom tilgjengelige rom for bønn og samlinger i friminuttene.
 • Sikre at utvekslingsorganisasjoner som opererer i Norge blir underlagt strenge kvalitetskrav.
 • At elevene skal ha krav på samtale med skolepsykolog eller helsesykepleier innen 48 timer etter at personen har tatt kontakt
 • Kun ha en skriftlig karakter i norsk som omfatter både sidemål og hovedmål
 • Beholde fraværsgrensen, men øke til 15 %, myke opp fraværsgrunnlaget og gi helsesykepleier mulighet til å dokumentere gyldig fravær.
 • Innføre en egen ordning for politisk fravær på 15 dager
 • Kjempe for mer kjønnsbalanse i yrkesfagene.
 • At fellesfagene på yrkesforberedende studieretninger skal bli mer praktisk orientert.
 • Tilby flere modeller for yrkesfaglig utdanning.
 • Endre yrkesutdanningen slik at flere veier kan lede frem til samme fagbrev.
 • Øke lærlingtilskuddet ytterligere slik at det tilsvarer kostnaden for en skoleplass i videregående opplæring.
 • Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.
 • Ha et utvidet tilbud med toårig opplæring for elever som ikke får lærlingplass, slik at man får muligheten til å oppnå fagbrev.
 • La fylkeskommunene selv bestemme om det skal være fritt skolevalg.
 • Ha lærlingråd i alle fylker.
 • Øke budsjett for innhandling av nødvendige redskaper knyttet til yrkesfaglig utdanning.