Asyl

Politikken skal bygge på toleranse, likeverd, rettferdighet og internasjonal ansvarlighet. For KrFU er det viktig at de som har krav på beskyttelse etter FNs flyktningkonvensjon får opphold i Norge.

De som derimot ikke trenger beskyttelse må returneres. Saksbehandlingstiden hos UDI og UNE må reduseres for å unngå unødvendig stor psykisk belastning for de som venter på svar. Barns rettigheter og deres beste skal være styrende for asylpolitikken.