Bistand

KrFU vil holde bistandsbudsjettet på 1% av Norges BNI.

Bistand er et av mange politiske virkemidler vi bruker for bekjempe fattigdom og ivareta menneskerettighetene. Norge har som et rikt land et særlig ansvar for å dele av den velstanden vi har. Vi vil sikre at nestekjærlighet ikke stopper ved svenskegrensen, og forvalteransvaret forplikter oss til å bruke ressursene våre på en klok og medmenneskelig måte.

Vi må fortsatt holde bistanden på over 1 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI), ikke fordi størrelsen i seg selv er et mål, men fordi hver krone kan skape et bedre liv for verdens fattige. KrFU er opptatt av å være med å utforme en utviklingspolitikk som fungerer, og som får positiv innvirkning på menneskers liv og helse.

Vi ser at verdens fattige er de som rammes hardest av klimaendringene, og at vi i den rike delen av verden er de som forurenser mest. Støtte til klimautfordringer må derfor komme utenom 1% til bistand.

KrFU vil

  • holde bistandsbudsjettet på 1% av Norges BNI.
  • sikre at Klimafondet finansieres utenfor bistandsprosenten, og øke investeringene med 5 milliarder i året
  • fokusere bistandsmidlene gjennom økt innsats, inn mot færre land.