Familie

KrFU mener at familien er den viktigste byggesteinen i samfunnet.

Familien er menneskets viktigste dannelsesarena og sosiale fellesskap. Et samfunn med sterke familier er et samfunn med mindre utenforskap og levekårsutfordringer. Samtidig opplever mange barn at familien ikke er et trygt og godt sted, da skal familien og barna få den hjelpen de trenger.

KrFU vil føre en politikk som handler om at familielivet skal være enklest mulig å leve og håndtere, samt skal sårbare barn som opplever omsorgssvikt eller er en del av familie med store utfordringer, få hjelp.

KrFU vil:

  • avskaffe dagens tredeling av foreldrepermisjonen og gjøre fordelingen av foreldrepermisjonen fullt og helt opp til familiene.
  • beholde dagens lengde på foreldrepermisjon.
  • øke barnetrygden til 20 000 kroner per barn, per år, som en universell ordning.