Samferdsel

Trygge og effektive samferdselsløsninger er helt avgjørende for det norske samfunnet og binder landet sammen. Nullvisjonen for alvorlige ulykker, styrket konkurranseevne for næringslivet og målet om en mer miljøvennlig transportsektor danner grunnlaget for KrFUs samferdselspolitikk.

Gode veier er helt avgjørende for at samfunnet vårt skal fungere, og det er derfor viktig at hovedferdselsårene i og mellom bo- og arbeidsmarkedsregionene holder en høy standard.

KrFU ønsker en kraftig satsning på jernbane i årene som kommer og et togtilbud med kraftig reduserte reisetider, hyppige avganger og bedre regularitet.