Skatt

KrFU ønsker å bruke skattepolitikken som et virkemiddel for å oppnå høyere velferd. Myndighetene krever inn skatt for å finansiere offentlig virksomhet og for å korrigere for markedssvikt.

I tillegg har skattepolitikken et klart fordelingsperspektiv forankret i rettferdighetshensyn, og et viktig aspekt ved skattepolitikken er å omfordele inntekter mellom personer og grupper.

KrFU ønsker å effektivisere skattesystemet gjennom et grønt skatteskifte. Ved å skattlegge forurensende aktivitet vil man både begrense og kompensere for kostnadene samfunnet og miljøet påføres.