Utdanning: Grunnskole

Skolen spiller en sentral rolle i alle barns liv. Mange timer tilbringes her, og det er derfor avgjørende at skolen er et sted elevene både trives og får utviklet sine ferdigheter. I tillegg er det viktig at skolen ser hele eleven, og jobber målrettet for å gi elevene verktøy som trengs for å oppleve livsmestring. I skolen er det viktig å huske på at alle barn er ulike, har ulike interesser og lærer forskjellig. Tidlig innsats og nok lærere i skolen er viktig for at hver enkelt elev skal bli sett, og for at lærevansker kan bli fanget opp tidligere.

Skolen bør tilpasse seg undervisningen til elevene, slik at alle får mulighetene til å oppleve mestringsfølelse og utfordring, uansett nivå. Læreren kjenner elevene sine best, og vet hva som er best for dem. Derfor mener KrFU at læreren skal ha større frihet til å tilpasse undervisningen til sin klasse, og den enkelte elev. Ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, regne og skrive, som er grunnlaget for all videre læring.

KRFU VIL:

 • Opprettholde lærernormen med kravet til 15/20 pr. lærer.
 • Sørge for at elever med særskilte behov får nødvendig spesialpedagogisk hjelp.
 • Vurdere å reversere seksårsreformen slik at barn begynner på grunnskolen når de er 7 år gamle.
 • At den enkelte lærer skal ha større frihet til å tilpasse undervisningen til sin klasse og den enkelte elev.
 • Ha mer fysisk aktivitet inn i skolen.
 • Innføre en prøveordning med leksefri skole fra 1. til 4. trinn.
 • At sidemålsundervisningen skal starte i 4. trinn.
 • At digitale ferdigheter og dømmekraft, mestring av sosisale medier og kildekritikk blir ein del av opplegget for livsmestring i skolen.
 • Åpne for moderat utvidelse av skolens anledning til å gruppere elevene etter nivå og interesser, spesielt i matematikk og språkfag.
 • Styrke nynorsk som hovedmål, blant annet ved å innføre språkdelt ungdomsskole.
 • Ha større valgfrihet på ungdomsskolen med flere valgfag.
 • Ikke ha eksamen i praktisk-estetiske fag.
 • Ha en god og oppdatert seksualundervisning, med mer fokus på etikk, grensetting, følelsesmessige forhold og relasjoner.
 • Lovfeste retten til leksehjelp mellom 1. til 10. trinn
 • At flere elever skal kunne få undervisning på, og i samisk uansett hvor i landet man bor
 • At flere nordmenn uten samisk bakgrunn skal kunne ta samisk som 2.fremmedspråk.
 • Nedsette et utvalg som skal se på kvaliteten på lærebøkene, spesielt samfunnsfag, naturfag og KRLE
 • Vi vil ha fleksibel skolestart